ผู้วิจัย ครูสุภาวิกา ปุญญวรัตน์​

เผยแพร่วิจัย : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 5 ขั้น (5 STEPs) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สาระหน้าที่ พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)

ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Get Widget