ผลงานด้านเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2566
อภิญญา
ครู คศ.1

ผลงานที่โดดเด่น ปีการศึกษา 2/2565 

 

->การส่งนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตปทุมธานี จำนวน 6 รายการ 

รายการที่ 1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 👑 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร   -ภาพ

รายการที่ 2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 👑 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -เกียรติบัตร   -ภาพ    -ผลงาน

รายการที่ 3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 👑 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร    -ภาพ

รายการที่ 4 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 👑 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  -เกียรติบัตร   -ภาพ

รายการที่ 5 เหรียญทอง อันดับที่ 5 👑 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  -เกียรติบัตร   -ภาพ

รายการที่ 6 เหรียญทอง ชนะเลิศ 👑 การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 และ ได้ไปต่อระดับชาติ -เกียรติบัตร    -ภาพ

รายการที่ 7 เหรียญเงิน ระดับชาติ 👑 การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 -เกียรติบัตร    -ภาพ

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน  2/2565

ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่ให้รางวัล

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

1

เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

เด็กชายกิติภัค  หวังพันธ์กลาง

เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  จันทบุตร

ศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

2566

-เกียรติบัตร

-ภาพ

2

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

เด็กชายกิติภัค  หวังพันธ์กลาง

เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  จันทบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม

ศึกษาปทุมธานี

เขต 2

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

3

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

นายกำชัย  ศรีชัยราษฎร์

นายณัชภัทร  เรืองสง่า

นายอรรถพล  ปั้นพิศ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

-ผลงาน

4

เหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนตร์ ม.4-ม.6

นายชวัลภูมิ  ธรรมทันตา

นายศิริชัย  ชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

5

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3

เด็กหญิงธนัชพร  ลายใส

เด็กชายวายุ  วิบุญกุล

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

6

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

แอนิเมชั่น (2D Animation)

ม.1-ม.3

เด็กชายศรศักดิ์  โพธิ์แก้ว

เด็กชายสิทธิกร  น้อยอำมาตย์

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

7

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

เด็กชายธีรภัทร์  ขุนทอง

เด็กชายเตชรัช  พันธุ์ศิริ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

8

เหรียญทองทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

เด็กชายเตชรัช  พันธุ์ศิริ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรี วิชาการ

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

9

เหรียญทองโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ม.4-ม.7

นายกำชัย  ศรีชัยราษฎร์

นายณัชภัทร  เรืองสง่า

นายอรรถพล  ปั้นพิศ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรี วิชาการ

2565

-เกียรติบัตร

-ภาพ

-ผลงาน

     
     

ผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่ให้รางวัล

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

     
     

1

วิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูไทยพัฒนาเด็กๆ ในการจัดกิจกรรมผสมผสานการเรียนรู้แบบปฏิบัติกับการใช้เครื่องมือ Platform Online

SkillsBuild.org

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย

2565

-เกียรติบัตร

2

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีศรีวัดราษฎร์

เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย2566

-เกียรติบัตร

-ภาพ

     
     

ผลงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่ให้รางวัล

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

1

เป็นต้นแบบในการนำหลักสูตรและแผนการสอน ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตผ่านเครื่องมือ Platform Online

SkillsBuild.org

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย

2565

-ภาพ

-ผลงาน

     
     
     

 

Get Widget