ผลงานด้านเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565
อภิญญา
ครู คศ.1

ผลงานที่โดดเด่น ปีการศึกษา 2565 

👑 ครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขายของออนไลน์ The Online Marketing Challenge SBEC  >>> เกียรติบัตรครู    นักเรียน   ภาพกิจกรรม


-> การส่งนักเรียนแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 3 รายการ 

👑 รายการที่ 1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 5 กิจกรรม โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.๔ – ม.๖ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี >>> -เกียรติบัตร    -ภาพ    -ผลงาน

👑 รายการที่ 2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 13 กิจกรรม ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑ – ม.๓ การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี  >>> -เกียรติบัตร   -ภาพ

👑 รายการที่ 3 รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ ได้ไปต่อระดับชาติ >>> -เกียรติบัตร   -ภาพ    -ผลงาน

– 👑 รายการที่ 4 รางวัลระดับเหรียญทอง  อันดับที่ 8  ระดับชาติ กิจกรรม การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี >>> -เกียรติบัตร    -ภาพ    -รายงานการแข่งขัน    -ภาพวิดีโอการประกวด


->การส่งนักเรียนแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70 ระดับเขตปทุมธานี จำนวน 6 รายการ 

รายการที่ 1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 👑 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร   -ภาพ

รายการที่ 2 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 👑 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -เกียรติบัตร   -ภาพ    -ผลงาน

รายการที่ 3 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 👑 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 -เกียรติบัตร    -ภาพ

รายการที่ 4 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 👑 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  -เกียรติบัตร   -ภาพ

รายการที่ 5 เหรียญทอง อันดับที่ 5 👑 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  -เกียรติบัตร   -ภาพ

รายการที่ 6 เหรียญทอง ชนะเลิศ 👑 การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 และ ได้ไปต่อระดับชาติ -เกียรติบัตร    -ภาพ

รายการที่ 7 เหรียญเงิน ระดับชาติ 👑 การแข่งขันการสร้างสรรค์เกมคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-6 -เกียรติบัตร    -ภาพ

ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน  2565

ผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่ให้รางวัล

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

เหรียญเงินการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖

เด็กชายกิติภัค  หวังพันธ์กลาง

เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  จันทบุตร

ศิลปหัตถกรรม

ครั้งที่ ๗๐ ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดราชบุรี

๒๕๖๖

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จาก

คอมพิวเตอร์ ป.๔-ป.๖

เด็กชายกิติภัค  หวังพันธ์กลาง

เด็กชายณัฐพิสิษฐ์  จันทบุตร

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถม

ศึกษาปทุมธานี

เขต ๒

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖

นายกำชัย  ศรีชัยราษฎร์

นายณัชภัทร  เรืองสง่า

นายอรรถพล  ปั้นพิศ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

-ผลงาน

เหรียญทอง การแข่งขันการตัดต่อ

ภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖

นายชวัลภูมิ  ธรรมทันตา

นายศิริชัย  ชัยภูมิ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.๑-ม.๓

เด็กหญิงธนัชพร  ลายใส

เด็กชายวายุ  วิบุญกุล

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการสร้างการ์ตูน

แอนิเมชั่น (๒D Animation)

ม.๑-ม.๓

เด็กชายศรศักดิ์  โพธิ์แก้ว

เด็กชายสิทธิกร  น้อยอำมาตย์

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓

เด็กชายธีรภัทร์  ขุนทอง

เด็กชายเตชรัช  พันธุ์ศิริ

สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา

ปทุมธานี เขต ๒

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทองทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓

เด็กชายเตชรัช  พันธุ์ศิริ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรี วิชาการ

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

เหรียญทองโครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี   ม.๔-ม.๖

นายกำชัย  ศรีชัยราษฎร์

นายณัชภัทร  เรืองสง่า

นายอรรถพล  ปั้นพิศ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับภาคกลาง สุพรรณบุรี วิชาการ

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

-ผลงาน

๑๐

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ขายของออนไลน์ The Online Marketing Challenge SBEC

เด็กหญิงฐิตา เอี่ยมหล่อ

SBEC

๒๕๖๕

-เกียรติบัตรครู

-เกียรติบัตรนักเรียน

-ภาพ

-รายงาน

     

ผลงานที่เกิดขึ้นกับตนเอง

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่ให้รางวัล

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

เหรียญทอง อันดับ ๘ การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการ

ศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูอภิญญา  ไทยลาว

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับชาติ

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

-รายงานการแข่งขัน

-ภาพวิดีโอการประกวด

เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการ

ศึกษาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูอภิญญา  ไทยลาว

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับภาคกลาง 

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

-ผลงาน

วิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้เป็นแรงบันดาลใจให้ครูไทยพัฒนาเด็กๆ ในการจัดกิจกรรมผสมผสานการเรียนรู้แบบปฏิบัติกับการใช้เครื่องมือ Platform Online

SkillsBuild.org

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-ภาพ

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูดีศรีวัดราษฎร์

เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย๒๕๖๖

-เกียรติบัตร

-ภาพ

     
     

ผลงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

หน่วยงานที่ให้รางวัล

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

เป็นต้นแบบในการนำหลักสูตรและแผนการสอน ที่ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะแห่งอนาคตผ่านเครื่องมือ Platform Online

SkillsBuild.org

มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์และบริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย

๒๕๖๕

-ภาพ

-ผลงาน

จัดกิจกรรม Metaverse จักรวาลนฤมิตร ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียน

๒๕๖๕

-ภาพ

จัดกิจกรรม ฐานเกมเทคโนโลยี SoCon Online ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ

โรงเรียน

๒๕๖๕

-ภาพ

     

ผลงานที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน

ที่

รางวัล/ผลงานดีเด่น

ผลงานเกิดระดับ

.ศ.ที่ได้รับ

อ้างอิง

จัดกิจกรรม ประกวด Coding Metaverse หัวข้อ “นวัตกรรมของฉัน” ระดับชั้น ม. ปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ชั้นเรียน

๒๕๖๕

-ภาพกิจกรรม

-ผลงาน

จัดกิจกรรม ประกวด GlideApp หัวข้อ “ผลงานของฉัน” ระดับชั้น ม. ปลาย

ชั้นเรียน

๒๕๖๕

-ภาพกิจกรรม

-ผลงาน

     

เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

กสถ

๒๕๖๕

-เกียรติบัตร

-รายงานการอบรม

Get Widget