เอกสารหลักฐานการมีวิทยฐานะครู วPA ครูท้องถิ่น​

สำเนาคำสั่งแต่งตั้งครู อันดับ คศ. จำนวน 1 ฉบับคำสั่ง
สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ 
สำเนาทะเบียนประวัติ กพ.7 จำนวน 1 ชุด 
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3) จำนวน 1 ฉบับตัวอย่าง
รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครูรายปีการศึกษา (วฐ.2) จำนวน 2 ปีการศึกษา2563  คะแนน , 2564  คะแนน
แบบคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่งครู จำนวน 1 ชุด

 ตัวอย่างword,

pdf

ด้านที่ 1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน

 
แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF 1 ไฟล์ตัวอย่าง
ไฟล์วีดิทัศน์ MP4 บันทึกการสอน (ไม่เกิน 60 นาที) 1 ไฟล์ตัวอย่าง
ไฟล์วีดิทัศน์ MP4 บันทึกสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจ ไม่เกิน 10 นาทีตัวอย่าง

ด้านที่ 2 ด้านผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (จำนวนไม่เกิน ๓ ไฟล์)

 
ไฟล์วีดิทัศน์ MP4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ไม่เกิน 10 นาที)ตัวอย่าง
ไฟล์รูปภาพ PDF จำนวน 6 ภาพ มีคำอธิบายใต้ภาพ (ไม่เกิน 10 หน้า) 
ไฟล์ PDF สรุปรายงานผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (ไม่เกิน 10 หน้า)ตัวอย่าง
บันทึกส่งต้นสังกัดwordตัวอย่าง 

เพิ่มเติม

Made with Padlet
Get Widget