รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกันและสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงตำแหน่งครู (PA3/ส) เพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองผลงานฯ และขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามเอกสาร  ดังนี้

  1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู อันดับ คศ. 1 จำนวน  1  ฉบับ
  2. สำเนาวุฒิการศึกษา     จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     จำนวน  1  ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7)     จำนวน  1  ชุด
  5. แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/ส) จำนวน 1  ฉบับ
  6. รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) จำนวน 2 ปีการศึกษา (กรณีเกณฑ์ปี 61+PA)               จำนวน 2  ชุด
  7. แบบคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครู     จำนวน  1  ชุด
  8. อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ในรูปไฟล์ PDF จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

1) รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครู รายปีการศึกษา(วฐ.2) จำนวน 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564  จำนวน 2 ไฟล์

2) แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3/ส) จำนวน 1 ไฟล์

3) แผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ตามที่ปรากฎในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวน 1 ไฟล์

4) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 3 ไฟล์ ประกอบด้วย

– ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอใน 3) จำนวน 1 ไฟล์

– ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญญา ที่มา และแรงบันดาลใจ ในการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอใน 3) จำนวน 1 ไฟล์

– ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้ ที่เสนอใน 3) จำนวน 1 ไฟล์

5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียน                ที่ปรากฎภายหลังจากการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอนที่เสนอใน 4) จำนวน 1 ไฟล์

Get Widget