2-66 ม.1 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี -> วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) 2

2-66 ม.1 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี -> วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) 2

11/06/2023 Off By apinlovereal
5/5

เนื้อหารายวิชา

แผนที่เรื่องแบบฝึกหัดเวลา(ชั่วโมง)
1เทคโนโลยีน่ารู้

0.การสื่อสาร

>>>อ่านความรู้

>>>กิจกรรมส่งรหัส

>>>มอบหมายการบ้าน 8-20 พ.ย.

พิมพ์ห้อง เลขที่ ชื่อจริง เช่น 

1-1 05 อภิญญา, 1-2 09 อภิญญา, 1-3 25 อภิญญา เป็นต้น

1.เทคโนโลยีรอบตัว

>>> อ่านความรู้

>>> ใบกิจกรรม

2.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

>>> อ่านความรู้

>>> ใบกิจกรรม

3.ระบบทางเทคโนโลยี

>>> อ่านความรู้

>>> ใบกิจกรรม

6

2ความรู้และทักษะที่จำเป็น

4.วัสดุในชีวิตประจำวัน

>>อ่านความรู้

5.เครื่องมือช่างพื้นฐาน

>>อ่านความรู้

6.กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

>>อ่านความรู้

6
3การแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

7.กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

>>อ่านความรู้

8.กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

>>อ่านความรู้

8