ม.1 ปีการศึกษา 2566 บทเรียน วิทยาการคำนวณ

ม.1 ปีการศึกษา 2566 บทเรียน วิทยาการคำนวณ

05/28/2023 Off By apinlovereal
5/5

เข้าสู่บทเรียน

สัปดาห์ที่ 1-2 

หน่วยการเรียนรู้ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม ว 4.2 มาตรฐาน 1/1


สัปดาห์ที่ 2-6 

หน่วยการเรียนรู้ 2 การแก้ปัญหา ว 4.2 มาตรฐาน 1/1 , 1/2


สัปดาห์ที่ 7-15 
หน่วยการเรียนรู้ 3,4 การเขียนโปรแกรม ว 4.2 มาตรฐาน 1/1 , 1/2


สัปดาห์ที่ 16-17
หน่วยการเรียนรู้ 5 ข้อมูลและการประมวลผล ว 4.2 มาตรฐาน 1/3

  • เนื้อหา

สัปดาห์ที่ 18-19 
หน่วยการเรียนรู้ 6 การใช้เทคโนโลยี  สารสนเทศอย่างปลอดภัย ว 4.2 มาตรฐาน 1/4