2-66 ม.2 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี -> วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) 4

2-66 ม.2 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี -> วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยี) 4

11/06/2023 Off By apinlovereal

คำอธิบายรายวิชา>>> คลิก

เนื้อหารายวิชา

ช่องทางติดตามงาน

หนังสือเรียน

 

แผนที่ เรื่อง แบบฝึกหัด เวลา(ชั่วโมง)
1 มาแก้ปัญหากันเถอะ 1.เทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม

>>> อ่านความรู้

>>> ใบกิจกรรม

2.การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา

>>> อ่านความรู้

>>> ใบกิจกรรม

3.การรวบรวบข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

>>> อ่านความรู้

>>> ใบกิจกรรม1

>>> ใบกิจกรรม2

4
2 ออกแบบกันก่อน 4.การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา

>>> อ่านความรู้ 

>> ใบงาน 2.1

5.การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา

>>> อ่านความรู้ 

6.การสร้างแบบจำลอง

>>> อ่านความรู้

4
3 วางแผน สร้างสรรค์ และนำเสนอ 7.การวางแผนการแก้ปัญหา

>>> อ่านความรู้

8.สิ่งที่ควรรู้ก่อนลงมือสร้างชิ้นงาน

>>> อ่านความรู้

9.การทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข

>>> อ่านความรู้

10.การนำเสนอ

>>> อ่านความรู้

8
4 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต 11.การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเลือกใช้เทคโนโลยี

>>> อ่านความรู้ 

12.การคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต

>>> อ่านความรู้ 

4

 

7,896 total views, 3 views today