ม.2 ปีการศึกษา 2566 บทเรียน วิทยาการคำนวณ

ม.2 ปีการศึกษา 2566 บทเรียน วิทยาการคำนวณ

05/28/2023 Off By apinlovereal
5/5

เข้าสู่บทเรียน

สัปดาห์ที่ 1-4

หน่วยการเรียนรู้ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ ว 4.2 มาตรฐาน 2/1


สัปดาห์ที่ 5-12 

หน่วยการเรียนรู้ 2 การออกแบบขั้นตอนการทำงานและการเขียนโปรแกรม ว 4.2 มาตรฐาน 2/2


สัปดาห์ที่ 13-16 ( 12 ก.ค. – 10 ก.ย. 64)

หน่วยการเรียนรู้ 3 ระบบคอมพิวเตอร์ ว 4.2 มาตรฐาน 2/3


สัปดาห์ที่ 17-19 ( 13 ก.ย. –1 ต.ค. 64)
หน่วยการเรียนรู้ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ว 4.2 มาตรฐาน 2/4