ม.5 ปีการศึกษา 2566 บทเรียน วิทยาการคำนวณ

ม.5 ปีการศึกษา 2566 บทเรียน วิทยาการคำนวณ

05/28/2023 Off By apinlovereal
5/5
จุดประสงค์
  1. อธิบายประโยชน์ของการคิดเชิงออกแบบ

  2. วิเคราะห์สถานการณ์หรือความต้องการที่คำนึงถึงผู้ใช้ด้วยการคิดเชิงออกแบบและความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ

1.1 ความรู้กับการแก้ปัญหา
1.2 การคิดเชิงออกแบบกับการแก้ปัญหา
-ความรู้และการคิดเชิงออกแบบเพื่อการแก้ปัญหา : เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
-พัฒนาแนวคิดพิชิตปัญหา : เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
-ตัวอย่างการวิเคราะห์ : เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
1.3 จุดคุ้มทุน
-จุดคุ้มทุน : เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
-ลองคิด : เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
-ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม จำนวน 4 กลุ่ม ศึกษาหนังสือเรียนหน้า 16-20 แล้วทำกิจกรรมดังต่อไปนี้
สรุปบทที่ 1 : เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
จุดประสงค์
  1. พัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

2.1 การแก้ปัญหาด้วยการทำโครงงาน

เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
2.2 การพัฒนาโครงงานโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย
ใบกิจกรรม
 
2.ระยะพัฒนาโครงงาน

เว็บไซต์สร้างผังกราฟิก MindMup.com

ออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือภาพร่างโครงงานของนักเรียน แนะนำ www.tinkercad.com

ดาวนโหลด ตารางประเมินเพื่อตัดสินใจ

แนวทางการเขียนเค้าโครงโครงงาน

 
จุดประสงค์
  1. ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรเพื่อสร้างหรือพัฒนาผลงาน

3.1 การสร้างประโยชน์
เรียนรู้ในรูปแบบสไลด์ คลิกเลย